Amphibian and Reptile Conservation’s new Creating New(t) Connections project, funded by Welsh Government and administered by the National Lottery, aims to strengthen the resilience and connectivity between key great crested newt sites that are managed by Amphibian and Reptile Conservation (ARC), and located within Deeside and Buckley SAC, set in the county of Flintshire, North East Wales.

This project will deliver direct benefits to improve condition and resilience at five nature reserves within or adjacent to the Deeside and Buckley Special Area of Conservation (SAC), improving connectivity and resilience of the site and of the metapopulations of the rare and threatened great crested newt for which it is designated. We will deliver a programme of habitat and access creation and restoration at key locations within this unique, post-industrial landscape, improving wildlife corridors through an increasingly urbanised environment. We will engage the local community in activities that contribute directly to the long term future of the wildlife on the SAC while enhancing its role as part of a wider nature network, increasing resilience to climate change and making nature accessible to people and communities.


Native amphibians and their habitats are declining throughout the UK. In Wales, amphibian populations are at risk from threats such as habitat loss and degradation, change in land-use, climate change, disease and the introduction of predatory and non-native species. North east Wales, is recognised, as a strong hold in the UK for the rare and protected great crested newt and the wider amphibian assemblage.

The significance and increasing urbanisation in this area has contributed to the fragmentation and degradation of habitats and their important connections between populations. Great crested newt populations within any site may fluctuate significantly in size as conditions change: their long term viability depends on maintenance of good habitat within and connections between different sites. Consequently, these pressures are impacting on the integrity and the long term viability of the Deeside and Buckley SAC and the great crested newt populations for which it is designated. Our experience with the target species shows that they can respond positively and rapidly to habitat enhancements. This project will look to ‘bolster’ habitat within the nature reserves and enhance habitats that connect to the wider wildlife corridors.

If you are interested in volunteering with ARC and would like to be involved in this exciting project please contact Mandy Cartwright – [email protected]


Creu cysylltiadau madfallod dwr

Mae prosiect newydd Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Creu Cysylltiadau Madfallod Dwr, wedi’ ariannu gan Lywodraeth Cymru a weinyddir gan y Loteri Genedlaethol, yn anelu cryfhau cydnerthedd a chysylltiad rhwng safleoedd allweddol i’r fadfall ddŵr cribog sydd wedi eu rheoli gan Gadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, wedi ei leoli o fewn ACA Deeside a Buckley, yn Sir y Fflit, Gogledd Ddwyrain Cymru.

Fydd y prosiect yn darparu manteision uniongyrchol i wella cyflwr a chydnerthedd yn pum warchodfa natur of fewn neu’n agos i Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Deeside a Buckley, wrth wella cysylltiad â cydnerthedd y safle a metapoblogaethau prin a dan fygythiad y Fadfall y Dŵr Cribog y mae’r ACA wedi ei ddynodi. Fe fyddwn yn darparu rhaglen o weithfeydd i greu ac adfer cynefinoedd a mynediad mewn safleoedd allweddol of fewn y dirwedd unigryw, ol-ddiwidiannol yma, yn gwella coridorau bywyd gwyllt drwy amgylchoedd sy’n newid i fod yn fwy trefol. Fe fyddwn yn ymgysylltu gyda chymunedau lleol mewn gweithgareddau fydd yn cyfrannu at ddyfodol hirdymor bywyd gwyllt ar y ACA, wrth gyfoethogi eu rhôl o fewn rhwydwaith natur eang, yn cynyddu chydnerthedd i newid hinsawdd a thrwy wneud natur yn fwy hygyrch i bobl a chymunedau.


Mae amffibiaid brodorol a’u chynefinoedd yn dirywio ledled y DU. Yng Nghymru mae poblogaethau amffibiaid yn wynebu bygythion megis colled a dirywiad cynefinoedd, newidiadau defnydd tir, newid hinsawdd, clefydau a chyflwyniad rhywogaethau ysglyfaethus neu anfrodorol. Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn gydnabyddedig fel cadarnle yn y DU i’r fadfall ddŵr cribog prin a gwarchodedig, a’r gymuned eang o rywogaethau amffibiaid.

Mae’r trefoli arwyddocaol a chynyddol yn yr ardal wedi cyfrannu at ddarnio a dirywiad cynefinoedd a’r cysylltiadau pwysig maent yn creu rhwng poblogaethau. Gall poblogaethau madfallod ddŵr cribog o fewn safle amrywio yn sylweddol wrth i amodau newid: mae eu hyfywedd hirdymor yn dibynnu ar gynhaliaeth cynefinoedd da o fewn, a chysylltiadau rhwng safleoedd gwahanol. O ganlyniad, mae’r bygythiadau yma yn effeithio ar integradwy a hyfywedd hirdymor ACA Deeside a Buckley a’r madfallod ddŵr cribog y mae wedi dynodi. Mae ein profiad gyda’r rhywogaeth darged yn dangos eu bod yn ymateb yn bositif ac yn gyflym i welliannau cynefin. Fe fydd y prosiect yn edrych i gryfhau cynefin o fewn gwarchodfeydd natur a gwella cynefinoedd sy’n cysylltu â choridorau bywyd gwyllt eang.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag ARC, a hoffech fod yn rhan o’r prosiect cyffrous yma cysylltwch â Mandy Cartwright - [email protected]


Thank you to our funders: