Monitoring Dragons: from St. David’s to Monmouth!

Amphibian and Reptile Conservation’s (ARC) new Monitoring Dragons project, funded by the National Lottery Heritage Fund, aims to establish a network of long term monitoring sites across southern Wales.

A key element of this project is the training and mentoring of new and existing citizen scientists in herpetofauna survey techniques, and facilitating the use of their newfound skills, including how to use innovative new recording technologies (mobile data collection). Volunteers will be trained in specific survey techniques for the species of interest to them, be it visual searches for reptiles, or searching for great crested newt under torchlight.

We have identified a wide range of target survey sites in all local authority areas in south Wales, from national parks to post-industrial brownfield sites – we just need volunteers to take them on! We will be taking great care to ensure all project activities comply with local COVID-19 restrictions in order to keep everyone safe. Volunteers will be matched to Welsh monitoring sites in our pilot network and supported with the tools and skills required by our field officers, beyond the initial survey, so it’s a great way for people to find out about their local area and develop their ecological skills.

The sites established during this project will feed data into ARC’s monitoring schemes for years to come, providing invaluable insight into the status of these iconic species in southern Wales.

Why do we need long term monitoring?

Evidence suggests that herpetofauna populations are declining worldwide, with habitat loss and fragmentation being key drivers. Amphibians and reptiles in Wales face the same threats, but these can be very difficult to assess due to a lack of long-term monitoring data – which the new project aims to address. The project will include all species of herpetofauna found in southern Wales, but will focus on three priority species, the adder, common toad and great crested newt.

Shifting baseline syndrome is a phenomenon where each generation becomes accustomed to the state of nature they experienced growing up. This leaves us vulnerable to underestimate the changes happening, because we consider today to be ‘normal’. Although the existence of this phenomenon is now well known, it’s very difficult to account for. Historical data deficiency and lack of standardisation in much of the data we do have means that it is often not very useful. The only way to address this issue is to create accurate baseline data, as this project aims to.

During lockdown we’ve all realised the importance of being outdoors and connecting with nature. Why not learn some new skills at the same time? Contact [email protected] for information on how to participate.

 


Monitro’r dreigiau: o Dŷ Ddewi I sir Fynwy

Monitro’r dreigiau ydy prosiect newydd Warchod Ymlusgiaid ac Amffibiaid (ARC), wedi’ ariannu Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, yn anelu sefydlu rhwydwaith o safleoedd monitro hir dymor ledled de Cymru.

Elfen hanfodol o’r prosiect ydy hyfforddiant a mentora gwyddonwyr dinesydd presennol a newydd mewn technegau arolygu herpetofauna a hwyluso defnydd eu sgiliau Newydd, gan gynnwys defnydd dechnoleg recordio arloesol (casglu data’n symudol). Fydd gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant mewn technegau arolygu yn benodol i’r rhywogaethau o ddiddordeb iddynt, o sut i chwilio am ymlusgiad, i ddefnyddio golau tortsh i edrych ar fadfallod ddŵr cribog.

Rydym wedi adnabod amrywiaeth eang o safleoedd arolwg targed ym mhob awdurdod lleol yn Ne Cymru, o barciau cenedlaethol i ardaloedd ol-ddiwidiannol- rydym ond angen gwirfoddolir i’w ymgymryd! Rydym yn cymryd gofal mawr i sicrhau bod holl weithgareddau’r prosiect yn cydymffurfio a rheolau COVID-19 lleol i gadw pawb yn ddiogel. Fe fydd wirfoddolwyr yn cael eu paru gyda safleoedd monitro yn ein rhwydwaith peilot a’u chefnogi gyda’r offer a sgiliau angenrheidiol gan ein swyddogion maes, felly dyma ffordd wych i bobl canfod fwy am eu hardal leol a datblygu eu sgiliau ecolegol.

Fydd y safleoedd sefydlwyd yn ystod y prosiect yn bwydo data i gynlluniau monitro ARC am flynyddoedd, yn rhoi dealltwriaeth werthfawr ar statws y rhywogaethau eiconig yma yn ne Cymru.

Pam oes angen monitro hir dymor?

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod poblogaethau herpetofauna yn dirywio ledled y byd, gyda cholledion a darnio cynefinoedd yn yrwyr allweddol. Mae amffibiaid ac ymlusgiaid yng Nghymru yn wynebi’r un bygythion, ond mae’n anodd iawn asesu oherwydd diffyg data o fonitro hir dymor- dyma y mae’r prosiect yma yn anelu newid! Fe fydd y project yn cynnwys yr holl rywogaethau o herpetofauna yn Ne Cymru, gyda ffocws ar dair rhywogaeth flaenoriaeth, y wiber, llyfant a'r fadfall y dŵr cribog.

Mae syndrom llinell sylfaen symudol yn ffenomen lle mae pop genhedlaeth yn dod yn gyfarwydd â statws natur gwelon pan roeddent yn tyfu i fynnu. Mae’n gadael ni’n fregus i danamcangyfrif y newidiadau sy’n digwydd, oherwydd rhydem yn gweld heddiw i fod y ‘normal’. Er bod bodolaeth y ffenomen yn adnabyddus, mae’n anodd cyfrifo. Mae diffyg data hanesyddol, a diffyg safoni’r data sy’n bodoli yn golygu eu bod yn aml ddim yn ddefnyddiol. Yr unig ffordd i ymdrin â’r broblem yw creu llinell sylfaen cywir, fel mae’r prosiect yn anelu.

Cysylltwch â [email protected] am wybodaeth am sut i gymryd rhan!


NLHF’s Wales Green Capacity Building Fund is funded by the Welsh Government


Photo: Juvenile great crested newt by Ray Hamilton